/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012: tháng 3 2014