/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012: Kiểm Toán
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiểm Toán. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiểm Toán. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Đề thi Kiểm Toán 2016 - Ngân Hàng - UEH

Đề thi Kiểm Toán 2016 - Ngân Hàng - UEH

Câu 1: Sau khi thực hiện kiểm toán, KTV kết luận rằng: 
a/ BCTC của công ty AB đã trình bày trung thực và hợp lý.
b/ Bộ phận nhận hàng của công ty CD hoạt động hữu hiệu.
c/ Quản đốc phân xưởng sơn công ty EF đã không thực hiện nhiệm vụ được giao.
d/ Công ty GH đã tuân thủ những điều khoản trong hợp đồng với chính phủ.
Yêu cầu: Trong từng kết luận trên, bạn hãy cho biết mục đích kiểm toán, chủ thể kiểm toán và người sử dụng chủ yếu báo cáo kiểm toán.

Câu 2: Đối với từng sai phạm tiềm tàng dưới đây, bạn hãy đề nghị và hoàn chỉnh thủ tục kiểm soát mà đơn vị có thể áp dụng để ngăn chặn hoặc phát hiện chúng.
a/ Hàng hóa có thể bị quá hạn sử dụng nhưng không được phát hiện kịp thời.
b/ Hàng gửi đi có thể không phù hợp với đơn đặt hàng của khách hàng.

Câu 3: Trong các thử nghiệm sau đây, thử nghiệm nào là thử nghiệm kiểm soát, thử nghiệm nào là thử nghiệm cơ bản. Nếu là thử nghiệm cơ bản, thử nghiệm này nhằm đạt mục tiêu kiểm toán gì (hiện hữu, phát sinh, đầy đủ, quyền, nghĩa vụ, ghi chép chính xác, đánh giá và phân bổ, trình bày, thuyết minh) ?
a/ Chọn mẫu một số phiếu chi trong kỳ để kiểm tra xem có sự xét duyệt của người có thẩm quyền hay không?
b/ Chứng kiến kiểm kê tài sản cố định.
c/ Kiểm tra lại việc điều chỉnh chênh lệch tỷ giá vào cuối kỳ của số ngoài tệ tồn quỹ.
d/ Kiểm tra việc tính toán chi phí đi thuê phương tiện vận tải trong kỳ.

Câu 4: Khi kiểm toán BCTC niên độ kết thúc 31/12/20xx cho công ty CDF, KTV phát hiệ đơn vị đã vốn hóa một số khoản chi phí sửa chữa lớn để duy trì năng lực vốn có của TSCĐ. Do vậy, KTV đề nghị đơn vị loại bỏ các chi phí trên ra khỏi nguyên giá TSCĐ để ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm.
Yêu cầu: Theo anh chị KTV nên phát hành loại báo cáo kiểm toán nào trong trường hợp công ty từ chối điều chỉnh theo đề nghị của KTV. Biết rằng vấn đề này là trọng yếu và ngoài vấn đề này, KTV đã thu thập đủ bằng chứng để đưa ra báo cáo chấp nhận toàn phần.

Câu 5: Từng phát biểu sau đây là đúng hay sai? Giải thích.
a/ KTV độc lập có trách nhiệm phát hiện mọi sai phạm trên BCTC.
b/ Nếu không giám sát chặt chẽ các trợ lý của mình trong quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán, KTV có thể gặp phải rủi ro kiểm soát.

Đề thi chỉ mang tính chất tham khảo. 

Đề thi kiểm toán - ngành kế toán UEH - Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Đề thi môn Kiểm Toán - ngành kế toán UEH - Đại Học Kinh Tế TP.HCM - thi lần 1, năm 2015

Câu 1: (2đ) Hãy cho biết trong các tình huống sau sẽ ảnh hưởng đến những bộ phận nào trong mô hình rủi ro kiểm toán (bao gồm: rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát, và rủi ro phát hiện). Giải thích vắn tắt:
a/ Giám đốc điều hành mới của đơn vị được kiểm toán là một người có quan hệ rộng trong giới kinh doanh nhưng thiếu kinh nghiệm về mặt tài chính.
b/ Nhiều khoản doanh thu của đơn vị được tính trên cơ sở các hợp đồng liên kết phức tạp nên dễ ị nhầm lẫn khi tính toán.

Câu 2 (2đ) Dưới đây là các thủ tục kiểm soát áp dụng tại đơn vị:
a/ Việc kiểm kê hàng hóa được tiến hành định kỳ hàng quý.
b/ Đối với những khoản bán chịu dưới 100 triệu đồng thì cần sự xét duyệt của Trưởng phòng kinh doanh, trên 100 triệu cần sự xét duyệt của Giám đốc chi nhánh.

Câu 3 (2đ): Trong các thử nghiệm sau đây, thử nghiệm nào là thử nghiệm kiểm soát, thử nghiệm nào là thử nghiệm cơ bản? Nếu là thử nghiệm cơ bản, thử nghiệm này nhằm đạt mục tiêu kiểm toán gì? Giải thích vắn tắt? 
a/ Quan sát và phỏng vấn xem việc bán chịu cho khách hàng có được trưởng phòng xét duyệt hay không.
b/ Kiểm tra việc quy đổi các khoản phải trả có gốc ngoại tệ ra tiền Việt Nam.
Chú ý: Chỉ cần nếu tối đa là hai (02) mục tiêu cho mỗi thử nghiệm cơ bản.

Câu 4 (2đ): Cho biết từng phát biểu dưới đây là đúng hay sai? Giải thích vắn tắt: 
a/ Nếu hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị quá yếu kém, kiểm toán viên độc lập (KTV) cần thực hiện tối đa các thử nghiệm kiểm soát để giảm rủi ro kiểm soát.
b/ Sau khi kiểm toán báo cáo tài chính, Ban giám đốc không còn trách nhiệm đối với các sai sót trên báo cáo tài chính.

Câu 5: (2đ) Dưới đây là các tình huống hoàn toàn độc lập: 
a/ Giám đốc công ty A&F từ chối không cho KTV gửi thư xác nhận một số khoản nợ phải thu khách hàng vì cho rằng điều này có thể gây khó khăn cho đơn vị do các khoản nợ này đang trong quá trình tranh chấp. KTV đã tìm các thủ tục kiểm toán khác để thay thế nhưng vẫn không thu thập được bằng chứng thích hợp.
b/ Giả định hoạt động liên tục của của công ty bị vi phạm.

Yêu cầu: Hãy cho biết trong từng tình huống trên, KTV sẽ phát hành báo cáo kiểm toán loại nào? Giải thích vắn tắt? Biết rằng ngoài từng vấn đề trên, KTV đã thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp.

--------------------------------------------

Lưu ý: Đối với các câu hỏi có yêu cầu giải thích, nếu thí sinh không giải thích sẽ không có điểm.

(Chỉ mang tính chất tham khảo)

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Đề thi kiểm toán lần 1 - UEH 2015 thầy Đinh Ngọc Tú

Đây là đề thi kiểm toán lần 1 - UEH 2015 - Thầy Đinh Ngọc Tú.

Mọi người tham khảo thôi nhé. Cảm ơn.

1.   Dưới đây là 1 số thủ tục Kiểm soát được thiết kế và thực hiện tại công ty ABC.
i.     Lắp đặt hệ thống báo động để chống trộm cho kho hang.
ii.  Kế toán thanh toán có trách nhiệm lập chứng từ thu, chi; còn thủ quỹ có trách nhiệm quản lý và thu, chi tiền.
iii.   Việc mua sắm máy móc thiết bị phải được giám đốc tài chính phê chuẩn dựa trên bảng báo giá của bộ phận mua hang và kế hoạch mua sắm tài sản được hội đồng quản trị chuẩn y.
Yêu cầu:
a/ cho biết mỗi thủ tục kiểm soát trên thuộc loại hoạt động kiểm soát cụ thể nào?
b/ Hãy trình bày thử nghiệm kiểm soát tương ứng có thể thực hiện đối với từng thủ tục kiểm soát nêu trên.
2.   Hãy cho biết trong từng tình huống độc lập dưới đây, KTV sẽ đưa ra ý kiến gì trên Báo cáo kiểm toán? Giải thích vắn tắt.
a/ Giám đốc đơn vị từ chối cung cấp thư giải trình vì cho rằng chữ ký của ông trên BCTC đã là 1 sự cam kết về tính trung thực và hợp lý của BCTC.
b/ Đơn vị bị kiện vì đã xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của 1 công ty khác. Số tiền có thể phải trả trong trường hợp này chưa thể ước tính được 1 cách hợp lý. Kiểm toán viên đánh giá rằng khoản thiệt hại này là trọng yếu, tuy nhiên đơn vị đã khai báo đầy đủ về vấn đề này trong thuyết minh BCTC.
3.   Hãy cho biết phát biểu dưới đây đúng hay sai? Tại sao? Giải thích.
Kiểm toán Viên độc lập có trách nhiệm phát hiện mọi sai phạm trên BCTC khi kiểm toán BCTC cho công ty.
4. dưới đây là 1 số bằng chứng kiểm toán mà KTV độc lập đã thu thập được khi tiến hành kiểm toán:
a/ Tính toán và so sánh số vòng quay nợ phải thu giữa năm nay và năm trước.
b/ Gửi thư xin xác nhận hang gửi bán ở các đại lý.
c/ Kiểm tra lại việc điểu chỉnh chênh lệch tỉ giá và cuối kỳ của số ngoại tệ tồn quỹ và tại ngân hang.
Yêu cầu:
1/ Hãy cho biết từng bằng chứng nêu trên được thu thập bằng phương pháp hay kỹ thuật gì? (Ktra vật chất, ktra tài liệu, xác nhận, phỏng vấn, tính toán, phân tích) và liên quan đến khoản mục nào trên BCTC?
2/ mỗi bằng chứng nêu trên nhằm xác minh mục tiêu kiểm toán nào đối với những khoản mục đã nêu ở câu a?

Chú ý: nêu tối đa 2 mục tiêu kiểm toán cho mỗi thử nghiệm.

Các câu hỏi tham khảo khác cần trả lời trước: 
 1. Tất cả các nhận xét của kiểm toán viên liên quan đến BCTC đều phải được ghi rõ trong thuyết minh BCTC của doanh nghiệp.
 2. Việc kiểm kê tài sản cố định sẽ cung cấp bằng chứng chủ yếu về sự chính xác của giá trị tài sản cố định
 3. Khi rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát cao, mức rủi ro phát hiện có thể chấp nhận đối với kiểm toán viên phải thấp.
 4. Kiểm soát nội bộ hiệu quả sẽ nâng cao tính hiệu quả của một số loại bằng chứng và làm giảm số lượng bằng chứng cần thiết.
 5. Bằng chứng về tài sản hữu hình được xem là xác thực khi nó được cung cấp bởi nhân viên hoặc phòng ban của đơn vị giám sát, quản lý các tài sản có liên quan.
 6. Bằng chứng thu thập bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp có giá trị nếu là phỏng vấn các nhà quản lý cao cấp.
 7.  Các bước phân tích chỉ có tác dụng ở cuối quá trình kiểm toán để xem lại lần cuối các số liệu kiểm toán.
 8. Báo cáo tài chính của khách hàng luôn có trong hồ sơ kiểm toán.
 9. Thông tin trong hồ sơ kiểm toán đóng vai trò là bằng chứng quan trọng của công việc kiểm toán và kết luận cuối cùng của kiểm toán viên.
 10. Bởi vì các công ty kiểm toán cần một sự trả công xứng đáng cho thời gian và công sức họ bỏ ra nên chi phí thường là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến các kiểm toán viên trong việc quyết định nên thu thập bằng chứng nào.
 11. Khi công ty khách hàng bỏ đi phần thuyết minh báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải thêm phần thuyết minh trong báo cáo kiểm toán, xác nhận sự loại bỏ đó và ban hành báo cáo chấp nhận toàn phần
 12. Ý kiến trái ngược là loại ý kiến được đưa ra khi mà báo cáo tài chính không được trình bày hợp lí phù hợp với các nguyên tắc kế toán thông thường được thừa nhận
 13. Một sự thay đổi trong nguyên tắc kế toán từ nguyên tắc này đến nguyên tắc kế toán khác sẽ hạn chế việc công bố một ý kiến chấp nhận toàn phần, tác động của sự thay đổi này được công bố trong bản thuyết minh các báo cáo tài chính.
 14. Việc “ém” các hoá đơn thu chi tiền có thể diễn ra trong bất kỳ một doanh nghiệp nào nhưng việc này có vẻ như xảy ra nhiều nhất tại các DN nhỏ.
 15. KSNB nói chung thường không hữu hiệu trong việc ngăn ngừa các gian lận từ ban quản trị cấp cao cuả công ty.
 16. Kiểm soát nội bộ nên cung cấp cho ban quản trị cuả công ty những đảm bảo hợp lý để họ có thể đạt được những mục tiêu quản lý
 17. Kiểm toán viên ở tất cả các quốc gia đều thực hiện kiểm toán theo một chuẩn mực chung là chuẩn mực kiểm toán quốc tế.
 18. Kiểm toán viên độc lập sẽ vi phạm tính bảo mật nếu cung cấp thông tin cho cơ quan thuế trong quá trình điều tra của cơ quan này.
 19. Điều cần nhất đối với một kiểm toán viên là tính độc lập vì vậy kiểm toán viên phải duy trì tính độc lập của mình đối với mọi dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
 20. Kiểm toán viên không bao giờ phải chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại do không tìm ra được sự gian lận.
 21. Một kiểm toán viên có thể có lợi ích tài chính trực tiếp liên quan đến khách hàng của mình miễn là khoản đầu tư không đáng kể so với tài sản ròng của anh ta.
 22. Thực hiện các công việc được giao với thái độ phân biệt đối xử được xem như là vi phạm nguyên tắc tư cách nghề nghiệp
 23. Một KTV không được cho là độc lập với công ty khách hàng đang kiểm toán (kinh doanh hàng điện máy) nếu cha của anh ta mua hàng của công ty đó.
 24. Công ty kiểm toán phải chịu trách nhiệm pháp lý trước khách hàng nếu kiểm toán viên của mình tiết lộ thông tin của khách hàng cho đối thủ cạnh tranh của khách hàng.
 25. Kiểm toán viên độc lập không phải chịu trách nhiệm pháp lý trước khách hàng nếu không phát hiện ra những gian lận về thuế vì thuế do cơ quan thuế kiểm tra.
 26. Tính độc lập không cần thiết phải có đối với việc thực hiện kiểm toán hoạt động.
 27. Nếu vợ (chồng) của một kiểm toán viên đang có một khoản vay lớn tại ngân hàng thì KTV đó không độc lập với ngân hàng đó khi kiểm toán.
 28. Việc KTV có đưa ra một nhận xét về BCTC của công ty khách hàng khách quan hay không hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ của Ban lãnh đạo công ty khách hàng.
 29. Công ty kiểm toán được phép đòi hỏi khách hàng làm theo tất cả các yêu cầu của mình khi cung cấp dịch vụ kiểm toán cho khách hàng.
 30. Việc một công ty nhỏ được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập sẽ luôn luôn đưa đến một sự bảo đảm tuyệt đối về tính chính xác cuả báo cáo tài chính.
 31. Kiểm toán viên nội bộ trong các ngân hàng chỉ thực hiện kiểm toán hoạt động thay vì thực hiện cả kiểm toán tuân thủ và kiểm toán BCTC.
 32. Nếu bộ phận kiểm toán nội bộ trong ngân hàng làm việc hiệu quả, có khả năng các ngân hàng thương mại sẽ không cần thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC nữa.
 33. Quyền lợi của người cung cấp những thông tin tài chính cũng như những người sử dụng các thông tin đó là như nhau và các quyền lợi chung này là đòi hỏi cho việc kiểm toán độc lập hàng năm.
 34. Nếu các công ty kiểm toán độc lập hoạt động mạnh sẽ thực hiện việc kiểm toán tất cả các đơn vị trong nền kinh tế, không cần kiểm toán nhà nước.
 35. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính sẽ làm giảm nhẹ trách nhiệm của giám đốc hoặc người đứng đầu đơn vị được kiểm toán
Môn kiểm toán TÓM LƯỢC:

1. KTV chỉ phát hiện sai phạm trong yếu. K có phát hiên tất cả các sai phạm vì có sai phạm tiềm tàng. Và KTV chỉ đảm bảo trung thực hợp lý ở mức tương đối.
2. Kiểm toán viên làm sai hoặc thiêu cẩn thận KHÔNG PHẢI RỦI RO KIỂM SOÁT. là rủi ro phát hiện.
3. Hàng hoá có khả năng hết hạn sử dụng, để ngăn chặn thì dùng Nhập trước, xuất trước. Để phát hiện thì thường xuyên kiểm tra, hoặc kiểm tra định kỳ.
4. Hàng gửi đi bán, thì nên kiểm tra đối chiếu trước với đơn đặt hàng để tránh gửi hàng không đúng nhu cầu của khách.
5. Trong yếu và không lan tỏa thì ngoaij trừ. Lý do: chưa biết dược chi phí hoặc số tiền sai đó lớn hay nhỏ. Nếu nhỏ là k lan tỏa => ys kiến kiểm toán ngoại trừ. Ngược lại nếu số lớn thì lan tỏa => trái ngược.
6. Chứng kiến kiểm kê tài sản là muc tiêu hiện hữu. Và là thử nghiệm cơ bản.
7. Kiểm tra chênh lệch tỷ giá: thử nghiệm cơ bản mục tiêu là đánh giá phân bổ.
8. Tính toán cái gì đó là thử nghiệm cơ bản. Mục tiểu là ghi chép chính xac.
9. Kiểm tra xét duyệt là thử nghiệm kiểm soát.
10. Liên quan đến hợp đồng là kiểm toán tuan thủ. chu thể là KTV độc lập. ng sử dụng là : đối tác ký hợp đồng.
11. Lien quan đến Phan xưởng hay các Bộ phận khác trong Cty là kiểm toán hoạt động. Chủ thể KTV nội Bộ. Ban giám đốc sử dụng.
12. ket qua kiem toan cua KTV k làm nhẹ trách nhiệm của ban giám đốc
13. Tính độc lập thì KTV ở đâu cũng cần.
14. Gian lận là cố ý có mục đích
 - Năm 2016 -

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Đề thi kiểm toán UEH - Lớp Kế Toán Bến Tre 2016

Đề thi kiểm toán UEH - Lớp Kế Toán Bến Tre 2016 - Đại học Kinh Tế TP.HCM.

Câu 1: (2đ) Hãy cho biết mỗi trường hợp sau sẽ do loại kiểm toán viên nào tiến hành và thuộc hoạt động kiểm toán nào? 
a/ Kiểm tra tính hữu hiệu của chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 tại công ty trong tháng 5.
b/ Kiểm tra việc sử dụng Ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2015.

Câu 2: (3đ) Hãy cho biết trong các tình huống sau sẽ ảnh hưởng đến bộ phận nào trong mô hình rủi ro kiểm toán (bao gồm rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện). Giải thích vắn tắt: 
a/ Do khối lượng công việc quá nhiều, thủ quỹ không thực hiện kiểm kê quỹ cũng như không đối chiếu với sổ sách kế toán vào cuối mỗi ngày.
b/ Nhiều khoản doanh thu của đơn vị được tính trên cơ sở các hợp đồng liên kết phức tạp nên dễ bị nhầm lẫn khi tính toán.
c/ KTV đã bỏ qua một số thử nghiệm cơ bản cần thiết vì áp lực phải phát hành báo cáo kiểm toán đúng hạn theo hợp đồng đã ký nên không phát hiện được sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính.

Câu 3: (3đ) Dưới đây là các hoạt động kiểm soát áp dụng tại đơn vị:
a/ Việc mua sắm máy móc thiết bị phải được giám đốc tài chính phê chuẩn dựa trên bảng báo giá của bộ phận mua hàng.
b/ Công ty sử dụng camera quan sát ở kho.
c/ Đối với những khoản bán chịu dưới 100 triệu đồng thì cần sụ xét duyệt của Trưởng phòng kinh doanh, trên 100 triệu cần sự xét duyệt của Giám đốc chi nhánh.
Yêu cầu: Hãy cho biết hoạt động kiểm soát nêu trên thuộc loại nào và thiết kế 01 (một) thử nghiệm kiểm soát cho mỗi hoạt động kiểm soát trên.

Câu 4 ( 2đ ) KTV Minh đang kiểm toán báo cáo tài chính của công ty An Tâm cho năm tài chính kết thúc 31.12.20x5. Giám đốc công ty An Tâm kiên quyết không cho phép KTV Minh gửi thư xác nhận đến một số nhà cung cấp vì lý do đây là khoản nợ đang tranh chấp. KTV Minh không thực hiện được các thủ tục kiểm toán thay thế, cuối cùng KTV Minh đưa ra ý kiến trái ngược.
YÊU CẦU: Hãy nhận xét về ý kiến của KTV Minh? Giải thích và đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp (nếu cần thiết). Giả sử vấn đề trên là trọng yếu. 
--------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Đối với các câu hỏi yêu cầu giải thích, nếu không giải thích sẽ không được tính điểm. 

$ Kim Đại Phát $