/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012: tháng 7 2016

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Đề thi Kiểm Toán 2016 - Ngân Hàng - UEH

Đề thi Kiểm Toán 2016 - Ngân Hàng - UEH

Câu 1: Sau khi thực hiện kiểm toán, KTV kết luận rằng: 
a/ BCTC của công ty AB đã trình bày trung thực và hợp lý.
b/ Bộ phận nhận hàng của công ty CD hoạt động hữu hiệu.
c/ Quản đốc phân xưởng sơn công ty EF đã không thực hiện nhiệm vụ được giao.
d/ Công ty GH đã tuân thủ những điều khoản trong hợp đồng với chính phủ.
Yêu cầu: Trong từng kết luận trên, bạn hãy cho biết mục đích kiểm toán, chủ thể kiểm toán và người sử dụng chủ yếu báo cáo kiểm toán.

Câu 2: Đối với từng sai phạm tiềm tàng dưới đây, bạn hãy đề nghị và hoàn chỉnh thủ tục kiểm soát mà đơn vị có thể áp dụng để ngăn chặn hoặc phát hiện chúng.
a/ Hàng hóa có thể bị quá hạn sử dụng nhưng không được phát hiện kịp thời.
b/ Hàng gửi đi có thể không phù hợp với đơn đặt hàng của khách hàng.

Câu 3: Trong các thử nghiệm sau đây, thử nghiệm nào là thử nghiệm kiểm soát, thử nghiệm nào là thử nghiệm cơ bản. Nếu là thử nghiệm cơ bản, thử nghiệm này nhằm đạt mục tiêu kiểm toán gì (hiện hữu, phát sinh, đầy đủ, quyền, nghĩa vụ, ghi chép chính xác, đánh giá và phân bổ, trình bày, thuyết minh) ?
a/ Chọn mẫu một số phiếu chi trong kỳ để kiểm tra xem có sự xét duyệt của người có thẩm quyền hay không?
b/ Chứng kiến kiểm kê tài sản cố định.
c/ Kiểm tra lại việc điều chỉnh chênh lệch tỷ giá vào cuối kỳ của số ngoài tệ tồn quỹ.
d/ Kiểm tra việc tính toán chi phí đi thuê phương tiện vận tải trong kỳ.

Câu 4: Khi kiểm toán BCTC niên độ kết thúc 31/12/20xx cho công ty CDF, KTV phát hiệ đơn vị đã vốn hóa một số khoản chi phí sửa chữa lớn để duy trì năng lực vốn có của TSCĐ. Do vậy, KTV đề nghị đơn vị loại bỏ các chi phí trên ra khỏi nguyên giá TSCĐ để ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm.
Yêu cầu: Theo anh chị KTV nên phát hành loại báo cáo kiểm toán nào trong trường hợp công ty từ chối điều chỉnh theo đề nghị của KTV. Biết rằng vấn đề này là trọng yếu và ngoài vấn đề này, KTV đã thu thập đủ bằng chứng để đưa ra báo cáo chấp nhận toàn phần.

Câu 5: Từng phát biểu sau đây là đúng hay sai? Giải thích.
a/ KTV độc lập có trách nhiệm phát hiện mọi sai phạm trên BCTC.
b/ Nếu không giám sát chặt chẽ các trợ lý của mình trong quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán, KTV có thể gặp phải rủi ro kiểm soát.

Đề thi chỉ mang tính chất tham khảo. 

Đề thi kiểm toán - ngành kế toán UEH - Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Đề thi môn Kiểm Toán - ngành kế toán UEH - Đại Học Kinh Tế TP.HCM - thi lần 1, năm 2015

Câu 1: (2đ) Hãy cho biết trong các tình huống sau sẽ ảnh hưởng đến những bộ phận nào trong mô hình rủi ro kiểm toán (bao gồm: rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát, và rủi ro phát hiện). Giải thích vắn tắt:
a/ Giám đốc điều hành mới của đơn vị được kiểm toán là một người có quan hệ rộng trong giới kinh doanh nhưng thiếu kinh nghiệm về mặt tài chính.
b/ Nhiều khoản doanh thu của đơn vị được tính trên cơ sở các hợp đồng liên kết phức tạp nên dễ ị nhầm lẫn khi tính toán.

Câu 2 (2đ) Dưới đây là các thủ tục kiểm soát áp dụng tại đơn vị:
a/ Việc kiểm kê hàng hóa được tiến hành định kỳ hàng quý.
b/ Đối với những khoản bán chịu dưới 100 triệu đồng thì cần sự xét duyệt của Trưởng phòng kinh doanh, trên 100 triệu cần sự xét duyệt của Giám đốc chi nhánh.

Câu 3 (2đ): Trong các thử nghiệm sau đây, thử nghiệm nào là thử nghiệm kiểm soát, thử nghiệm nào là thử nghiệm cơ bản? Nếu là thử nghiệm cơ bản, thử nghiệm này nhằm đạt mục tiêu kiểm toán gì? Giải thích vắn tắt? 
a/ Quan sát và phỏng vấn xem việc bán chịu cho khách hàng có được trưởng phòng xét duyệt hay không.
b/ Kiểm tra việc quy đổi các khoản phải trả có gốc ngoại tệ ra tiền Việt Nam.
Chú ý: Chỉ cần nếu tối đa là hai (02) mục tiêu cho mỗi thử nghiệm cơ bản.

Câu 4 (2đ): Cho biết từng phát biểu dưới đây là đúng hay sai? Giải thích vắn tắt: 
a/ Nếu hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị quá yếu kém, kiểm toán viên độc lập (KTV) cần thực hiện tối đa các thử nghiệm kiểm soát để giảm rủi ro kiểm soát.
b/ Sau khi kiểm toán báo cáo tài chính, Ban giám đốc không còn trách nhiệm đối với các sai sót trên báo cáo tài chính.

Câu 5: (2đ) Dưới đây là các tình huống hoàn toàn độc lập: 
a/ Giám đốc công ty A&F từ chối không cho KTV gửi thư xác nhận một số khoản nợ phải thu khách hàng vì cho rằng điều này có thể gây khó khăn cho đơn vị do các khoản nợ này đang trong quá trình tranh chấp. KTV đã tìm các thủ tục kiểm toán khác để thay thế nhưng vẫn không thu thập được bằng chứng thích hợp.
b/ Giả định hoạt động liên tục của của công ty bị vi phạm.

Yêu cầu: Hãy cho biết trong từng tình huống trên, KTV sẽ phát hành báo cáo kiểm toán loại nào? Giải thích vắn tắt? Biết rằng ngoài từng vấn đề trên, KTV đã thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp.

--------------------------------------------

Lưu ý: Đối với các câu hỏi có yêu cầu giải thích, nếu thí sinh không giải thích sẽ không có điểm.

(Chỉ mang tính chất tham khảo)

$ Kim Đại Phát $