/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế