/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Kiểm Tra Kinh Tế Vi Mô - 2013

Dùng đồ thị cung cầu để minh họa và giải thích vấn đề sau:


- Tại sao khi trúng mùa lớn thì giá lúa rất rẻ? Để giá lúa không quá rẻ, gây thiệt hại nhiều cho nông dân, chính phủ làm gì? Tại sao chính phủ làm vậy thì giá lúa không quá rẻ? 


---- Yêu cầu viết 15 phút. Viết nhiều hơn thầy biết thầy trừ điểm. Tuần sau nộp. Viết tay. Không đánh máy. Lấy Điểm quá trình môn Vi Mô.Hình Ảnh TTHCM - Kiểm tra.

Phần 1: Click vào đây để download về máy tính!

Phần 2: Click vào đây để download về máy tính!

Hoặc vào Facebook lớp tải về!

Chúc mọi người làm bài tốt...
Chúng ta nên chia ra các phần (để lật cho nhanh.):
+ Chân dung
+ Bác Công tác nước ngoài.
+ Bác với dân.
+ Bác với Quân và lãnh đạo khác.
+ Chân Dung khác.
........

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

$ Kim Đại Phát $